E - P 9:00-17: 00 info@arex.ee
(+372) 5666 6518
Kolimisteenuse üldtingimused

Kolimisteenuse üldtingimused

Üldtingimused kehtivad alates 01.01.2017 kõigile olemasolevatele ja uutele klientidele.
Üldtingimused jõustuvad ja kehtivad Lepingu sõlmimisel, kuid ka Tellija poolsel Tellimuse esitamisel ja
Arex Logistics OÜ  poolt  vastava  Teenuse  osutamise  alustamisel, ilma täiendava kirjaliku lepinguta.
Teenuse tellimisel nõustub Tellija käesolevate üldtingimustega.

Teenuse olemus
Teenuse olemuseks on Kolimis- ja sellega kaasnevate lisateenuste osutamine ja korraldamine.
Teenuse osutamisel lähtub Arex Logistics eelkõige Võlaõigusseadusest ja Eesti Vabariigi seadusandlusest.

Teenuse tellimine ja kinnitamine.
Kolimisfirma võtab tellimusi vastu nii telefoni, e-posti, kui ka  veebivormi kaudu.
Esitades tellimuse telefoni teel, tuleb see kinnitada kirjalikult e-postiga, sõnumiga või muul
kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil. Kinnitus peab sisaldama Tellimuse infot ja Tellija andmeid.

Teenusest loobumine
Teenusest loobumise aluseks Eesti-sisestel kolimistel või teostatavatel töödel on kirjalik teade e-posti või sõnumiga vähemalt 24h enne kolimise algust. Vähem, kui 24h enne kolimist tühistatud tellimuste eest, kohustub tellija tasuma kolimisfirmale kompensatsiooni, milleks on esimese töötunni tasu. Kui tellimus tühistatakse hetkel, mil kolimismeeskond on juba välja sõitnud või lähtekohta kohale jõudnud, kohustub tellija tasuma kolimisfirmale miinimumtasu (Tallinna linna välistel kolimistel lisaks ka kolimisfirma poolt tehtud kulutused, milleks on tööaeg, sõidutasud jms).

Tunnihind sisaldab
1. Tööjõud ja transport (kolimismeeskonna ja kolimisauto(de) suurus sõltub valitud teenusest)
2. Mööbli demontaaž/montaaž
3. Pakkimisteenus (lisandub pakkematerjalide hind)
4. Peale- ja mahalaadimistööd

Tunnihinnas ei sisaldu raskete esemete või suure gabariidiliste esemete kolimine (vt. eritõsted)!

Tööde teostamise ajad ja hinnakiri
Töid teostame 7 päeva nädalas, riigipühadel ja õhtul kella 21-st kuni kella 7-ni hommikul kokkuleppel!
Hinnakirja hinnad kehtivad 7 päeva nädalas (v.a riigipühad ja öine tööaeg kell 21.00-07.00).

Tunnitasu arvestus
Arvestus algab, kui kolimismeeskond on jõudnud lähtekohta ja lõpeb, kui töö on tehtud.
Tallinna linna välistel töödel lõpeb arvestus kolimismeeskonna tagasijõudmisel Tallinna linna piirile.

Kilometraaži arvestus linnast väljas
Kilometraaž ehk kütuselisatasu arvestatakse töödele, mille lähte- siht- või mõlemad kohad asuvad väljaspool Tallinna linna. Arvestus toimub lähimast Tallinna linna piirist tagasi Tallinna linna piirini.
Teekonna pikkuse arvestuse aluseks on Google kaardid

Miinimumtasu ja tööaja arvestamise täpsus
Miinimutasu arvestatakse 2 töötunni alusel, kui ei ole kokkulepitud teisiti. Peale 2 töötundi toimub tasu arvestus 30 minutilise täpsusega, kus tasumisele kuulub iga alustatud pooltund.

Fikseeritud ehk kokkuleppehinnaga teostatavad kolimistööd
Fikseeritud tasuga teostatavate tööde eest tuleb tasuda eelnevalt kokkulepitud tasu, olenemata sellest, kas tunnitasuga teostatav töö oleks ajakulu poolest olnud soodsam või kallim. Fikseeritud hinna aluseks on igati õige ja täpne eelinfo ja kindlaksmääratud töömaht. Kõikidele tehtud pakkumistele lisandub km 20% Kolimisfirmal on õigus, kuid ei ole kohustust osutada teenust kokkuleppehinnaga.

Lisateenused
Kolimisfirma osutab kliendile erinevaid lisateenuseid vastavalt kokkulepetele. Eelnevalt kokkuleppimata, kuid kolimise käigus Tellija poolt soovitavad lisatööd ja teenused teostab Kolimisfirma võimaluste piires. Kolimisfirmal ei ole kohustust eelnevalt kokkuleppimata töid teostada koheselt.

Tööde ja teenuste eest tasumise kord ja maksetähtajad

Tasuda on võimalik sularahas, kaardiga, ülekandega ja järelmaksuga.

Tasu kolimise eest kaardiga, sularahas, järelmaksuga, arve alusel.
Eraisikud: Peale töö teostamist kohapeal (kui ei ole kokkulepitud teisiti – nt järelmaksuga).
Eraettevõtted ja asutused: Peale töö teostamist kohapeal, ülekandega 3 päeva jooksul
Riigiettevõtted ja asutused: Peale töö teostamist kohapeal, ülekandega 21 päeva jooksul
Koostööpartnerid: Kokkuleppel, vastavalt koostöölepingule
Kolimisfirma võib, kuid ei kohustu võimaldama pikemaid maksetähtaegu või tasumist järelmaksuga.

 

Ladustamise ja laoteenuste eest tasumine ja maksetähtaeg
Laoteenuste eest tasub Tellija 1 x kuus hoiustamisperioodile järgneva kuu algul. Täpsemad tingimused on reguleeritud laoteenustelepinguga.

Kolitav vara

Teenuse Tellija kinnitab, et on kolitava vara omanik või omab volitusi ja õigusi kolitava vara käsutamiseks.
Kolimisfirma Arex Logistics OÜ ei vastuta ühelgi viisil vara päritolu üle ning ei sekku võimalikesse varade jagamise küsimustesse. Kui kolimisfirmal või kolimismeeskonnal tekib õigustatud kahtlus, et Tellijal ei ole õigusi ja/või volitusi vara käsutamiseks on kolimisfirmal õigus töö ülesse öelda ja nõuda Tellijalt kolimisfirma poolt tehtud kulutuste hüvitamist (tööaeg, sõidutasud jms). Vajadusel või seadusest tulenevatel juhtudel teavitab kolimisfirma õiguskaitseorganeid või vara tegelikku omanikku.

Kolimisfirma vastutus
Teenuse osutamisel lähtub Kolimisfirma eelkõige Võlaõigusseadusest, mis tuleneb Eesti Vabariigi seadusandlusest.
Kolimisfirma on vastutav kolimise käigus Tellija varale ja kolmandatele osapooltele (hooned, bürooruumid jne) tekitatud kahjude eest. Kolimisfirma võtab täieliku vastutuse kolitava vara säilivuse eest, kui see on kolimisfirma enda poolt pakitud. Kolimisfirma vastutab kolitava vara kaotsimineku eest.

Kõik kolitava vara kahjustumist või kadumist puudutavad pretensioonid ja kahjunõuded peab Tellija esitama Kolimisfirmale kirjalikus vormis. Kui vara tavapärasel vastuvõtmisel Tellija poolt polnud kahjustumist võimalik tuvastada, siis on Tellijal võimalik esitada kolimisfirmale pretensioon või kahjunõue hiljemalt seitsme (7) kalendripäeva jooksul peale vara üleandmist. Kolimisfirmal on õigus ekspertiisi eesmärgil nõuda kahjustunud vara näitamist.

Kolimisfirma ei vastuta

Kaudseid kahjusid või saamata jäänud tulu Kolimisfirma ei hüvita.
Kolimisfirma ei vastuta vara kahjustada saamise eest, kui:
– see on Tellija või kolmandate osapoolte poolt pakitud (nt Tellija poolt pakitud kolimiskastide sisu, mille terviklikkust või selle pakkimisviisi ei ole võimalik väliselt tuvastada)
– Tellija ei soovi või keeldub kolimisfirma poolsest pakkimisest (nt soov kolida mööbel ilma pakkimiseta)
– Kolitav vara on eelnevalt ebapiisavalt või valesti pakitud.
Kolimisfirma ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Kolimisfirma ei saanud mõjutada ning mille saabumist Kolimisfirma ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud). Kolimisfirma ei vastuta tagajärgede eest, mis on põhjustatud Tellija või kolmandate kolimisfirmaga mitteseotud osapoolte tegevusest ( nt tellija või tema poolsete abiliste laadimisabil või muu tegevuse käigus tekkiv materiaalne või füüsiline kahju).